Livada

Livada LAB_pravokoten

Strokovnjaki z Biotehniške fakultete so, zaradi strokovnega dela na področju vključevanja mladih v letu 2014, Zavod BOB povabili k sodelovanju v mednarodnem projektu Green Surge. Plod tega sodelovanja je zasnova pilotnega projekta Livada, v okviru katerega se je formirala projektna skupina mladih strokovnjakov z različnih področij z namenom razvoja vključujočujočega pristopa načrtovanja in izvedbe urbane zelene površine. V letu 2015 je projektna skupina mladih ob podpori strokovnkakov izvedla aktivnosti povezane z načrtovanjem razvoja mestnega zelenega prostora.

  1. Izvedena je bila pedološka analiza tal ter izbor sadilnega materiala, ki je glede na naravne danosti lokacije Livada primeren za vzgojo na lokaciji.
  2. Izvedena je bila analiza priložnosti in prostorska analiza, pri čemer je bil podrobneje analiziran občinski prostorski načrt in prostorski akti, ki urejajo ureditev območja Livada.
  3. Izvedena je bila raziskava potreb mladih v Ljubljani. Mladi so v anketiranjih, intervjujih in s pomočjo metode Cerada Livada na različnih lokacijah v Ljubljani osvetlili, kaj so njihovi motivi za uporabo urbane zelene površine in v kolikšni meri obstoječi zeleni sistem zadovoljuje njihove potrebe.

To je bil temelj za vse nadaljne projekte.


S projektom Mladi na Livadi (2016) smo mlade, kot skupino, ki je pogosto izključena iz družbenih procesov odločanja, vključili v načrtovanje in izvedbo javne zelene površine (v nadaljevanju JZP) na Livadi. S projektom smo omogočili mladim resnično vključenost v načrtovanje in izvedbo, kar je zagotovilo, da je Livada zaživela. Projekt nadaljujemo z vizijo vzpostavitve učnega poligona na prostem. 

Projekt je sofinanciral MOL – Oddelek za kulturo (Urad za mladino)


Leto kasneje (2017) so mladi dobili priložnost v okviru projekta LivadaLAB, da so se preizkusili še v upravljanju in vzdrževanju JZP na podlagi pogodbe o začasni rabi in vzpostavljenih osnovnih pogojih. S tem so se mladi vključili v še en proces iz katerega so končni uporabniki oz. samoorganizirane skupine običajno izvzeti. 

Projekt je sofinanciral MOL – Oddelek za kulturo (Urad za mladino)


Mestne zelene površine mladim v roke (2017) je ozaveščevalna kampanja namenjena okoljski in naravovarstveni aktivaciji mladih v MOL. Kampanja vzpostavila trajnostno platformo za približevanje mestne narave mladim ob raziskovanju možnosti za ustvarjanje na javnih zelenih površinah. Kampanja, ki vključuje oblikovanje serije izobraževalnih videov, sodelovalne igre in uporabo e-platforme za izmenjavo idej in pobud, smo doprinesla k višji ozaveščenosti skupnosti mladih. S ponujenimi podpornimi vsebinami smo mlade povabili iz zaprtih virtualnih svetov k sodelovanju ter ustvarjanju v mestni naravi. S kampanjo smo spodbudili opolnomočenje mladih kot aktivnih upravljalcev javnih površin ter posledično prispevali k bolj pozitivnem odnosu mladih do JZP in kulturne krajine.

Projekt je sofinanciral MOL – Oddelek za varstvo okolja


LivadaLAB – Pogled čez okvir (2018)  Mladi so bili vključeni v načrtovanje in izvajanje vsebin, ki so v institucionalnih okoljih običajno v rokah strokovnjakov, mladi pa nanje nimajo vpliva. Z delavnicami so razvijali nove kreativne metode za pridobivanje, nadgrajevanje in preizkušanje znanja, veščin in spretnosti povezanih z naravo, telesnimi spretnostmi in kreativnim udejanjanjem.

Projekt je sofinanciral MOL – Oddelek za kulturo (Urad za mladino)


S projektom Javna dnevna soba na izposojo (2018) se je ekipa LivadaLAB-a vključila v sfero trajnostnih storitvenih dejavnosti z upoštevanjem načel krožnega gospodarstva. V javnosti smo  postavljali v ospredje odnos do potrošnje, s tem zmanjšati vplive na okolje in porabo neobnovljivih virov. Z oblikovanim modelom izposoje smo poleg pozitivnih okoljskih vplivov okrepili tudi odnose v skupnosti in z modelom izmenjave dobrin (pohištvo) za storitev (pomoč pri vzdrževanju) izboljšali skrb za javne površine.

Projekt je sofinanciral MOL – Oddelek za varstvo okolja


LivadaLAB – Zvezde padajo (2019)   Mnogi uspešno izvedeni dogodki na javni zeleni površini LivadaLAB, so nas nagovorili, da se kot strokovna, multidisciplinarna in v skupnostno delo usmerjena projektna skupina osredotočimo v prenos znanja na področjih načrtovanja, priprave in izvedbe dogodkov za mlade (splošna javnost) na javnih zelenih površinah MOL. Izvedli smo pet tematskih dogodkov na prostem, ki so jih organizirali mladi za svoje vrstnike ter na ta način prostoru, prireditvam in organizatorjem dvignili priljubljenost.

Projekt je sofinanciral MOL – Oddelek za kulturo (Urad za mladino)


Umetnost za na kompost (2019) skupina okoljsko ozaveščenih mladih je s pomočjo začasnih umetniških inštalacij naslavljala problematiko varovanja okolja v mestih in s tem spreminjala širši pogled na trajnost. Začasne inštalacije v javnem prostoru so obravnavale aktualne družbene, politične in okoljske tematike. Z njimi so ljudi nagovoriti h kritičnem pogledu do trenutnega družbenega stanja (lokalno in širše) ter s pomočjo umetnosti, kot medija za komunikacijo, spodbuditi debato o aktualnih problemih.

Vizualna (in druga) umetnost je v urbanem prostoru prisotna že od nekdaj. Od spomenikov znanim osebnostim in pomembnih dogodkov do začasnih in stalnih umetniških inštalacij in zidnih poslikav. Umetnost nas spremlja, spominja in opominja med sprehodom po javnih prostorih skoraj na vsakem koraku.

Mladi so uporabili umetnost kot priložnost za družbeni aktivizem, tako na okoljski kot socialni ravni. Že samo umeščanje umetnosti v javni prostor odpira polemiko in postavlja številna vprašanja (o javnem prostoru, o oblikovanju urbane krajine …). Odpira problematiko o tem, komu pripada javni prostor, kdo ima interes in kdo dostop do vsebinskega oblikovanja javnih površin?

Projekt je sofinanciral MOVIT.

 

Sledite nam lahko na Facebooku: https://www.facebook.com/LivadaLAB
in Instagramu: https://www.instagram.com/livadalab/