O Maršu

O Maršu…

logotip evropskega socialnega sklada
logotip MIZŠ RS
 

 


Marš na(d) trg dela je program, ki nudi brezplačno podporo in ustvarja platformo za trajnostno vključevanje in suveren vstop mladih na trg dela.

Namen projekta je karierno opolnomočenje udeležencev, višanje njihovih zaposlitvenih potencialov in zaposlenosti.

Projekt smo ustvarili in zagnali zaradi poglabljanja nesorazmerja med obstoječimi realnimi delovnimi mesti in brezposelnimi osebami. Mladi s(m)o pri vstopu na trg dela postavljeni v depriviligiran položaj. Brez relevantnih delovnih izkušenj sprejemajo delovna mesta, ki so stopnji njihove izobrazbe in znanju, veščinam, spretnostim in odnosom neustrezna in so prekarna (negotova, kratkotrajna, začasna in občasna ter zaposlitve za določen čas, krajši delovni čas, nadomeščanje porodniške odsotnosti, za čas pripravništva ipd.). Mi želimo to skupaj z mladimi spreminjati.

Ustvarjen je za mlade med 15. in 29. letom, ki si želijo zaposlitve ter niso v delovnem razmerju. Konkretneje je namenjen tistim, ki:

  • so študenti_ke zadnjih letnikov ali absolventi_ke dodiplomskega in podiplomskega študija;
  • zaključujejo programe srednješolskega izobraževanja;
  • so brezposelni;
  • imajo status iskalca zaposlitve;
  • so fiktivno vpisani v šolske programe zaradi možnosti dela prek študentskega servisa;
  • so predčasno opustili šolanje.

Sredstva za projekt smo pridobili znotraj Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018. Sofinancirani smo s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Naše aktivnosti so za udeležence brezplačne.

Kaj so cilji projekta Marš na(d) trg dela?

V prvi vrsti je cilj zagotovo naš skupni doprinos k zniževanju brezposelnosti mladih. Do konca leta 2018 smo si zastavili slednje splošne cilje:

  1. Zaposlitev 18 mladih po udeležbi v Karienem zaganjalniku ali Usposabljanju za mladinske delavce;
  2. Okrepili bomo izvajanje mladinskega dela v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Obalno-kraški statistični regiji z vnosom novih vsebin usmerjenih v višanje zaposlitvenih možnosti za mlade, preko Usposabljanja za mladinske delavce;
  3. Mladi, vključeni v projekt, bodo aktivno participirali v družbenih procesih na področju zaposlovanja.

Kako smo se vsega tega lotili?

Ustvarili smo KARIERNI ZAGANJALNIK. Se sprašuješ, kaj bi to lahko bilo?

To je celosten sklop aktivnosti dela s posameznikom, ali bolje – posameznikovega dela ob naši podpori, ki je bolj življenjska kot samo birokratska. Karierni zaganjalnik je sestavljen iz dveh mesecev intenzivnega individualnega dela in dela v malih skupinah na interesih udeleženca. Krepi mladega, da suvereno vstopa na trg dela in v zaposlitev ali samozaposlitev. Vključuje delo na področjih asertivnosti, karierne orientacije in aktivnega državljanstva. Dvema mesecema intenzivnega dela sledita AKCIJA (ki ni nujno ne-konvencionalna) in pa ZAPOSLIŠČE – dogodek kreiran s strani udeležencev Kariernega zaganjalnika, kjer se bodo na svojstven način predstavili sebi relevantnim zaposlovalcem, delodajalcem in/ali financerjem. Tu bodo deležni tudi povratne informacije na svoje predstavitve. Temu sledi dobre 4 mesece INDIVIDUALNE PODPORE posamezniku glede na aktualne potrebe.

Pripravili smo USPOSABLJANJE ZA MLADINSKE DELAVCE IN DELAVKE. Zakaj? Za prenos prakse dela z mladimi tudi v druga lokalna okolja, seveda. Udeleženci Usposabljanja za mladinske delavce bodo krepili tehnike za gradnjo skupine in skupinske dinamike. Spoznali in razumeli bodo vsebine Kariernega zaganjalnika in njegov namen, se seznanili s cilji treninga, Zaposlišča in individualne podpore znotraj Kariernega zaganjalnika. Osvojili bodo vsebine za izvajanje slednjega in okrepili nabor metod neformalnega dela katere bodo uporabili za izvajanje Kariernega zaganjalnika. Usposobili se bodo za modifikacijo, načrtovanje in izvedbo Kariernega zaganjalnika v lastnem lokalnem okolju. V okviru individualne podpore bodo pripravili načrt animacije udeležencev in izvedbe Kariernega zaganjalnika prilagojenega za lokalno okolje. Izvedli bomo kar 2 celotedenska usposabljanja. Kdaj? Beri Aktualno na Maršu, dovolj zgodaj bomo povedali. ?


In kaj so ključni rezultati Marša?

Udeleženec Kariernega zaganjalnika bo na podlagi ozaveščanja znanj, veščin, spretnosti in narave odnosov ter krepitve le-teh oblikoval suvereno in sebi lastno predstavitev potencialnim zaposlovalcem. Na organizirani predstavitvi zaposlovalcem bo ustvaril priložnost za pozitivno povratno informacijo, osebno srečanje – dialog in izenačitev razmerja moči med akterjema. Zaposlovalcem bo tako predstavljen širši nabor sposobnosti mladih, ki jim lahko omogočijo razvoj tudi v smereh, ki presegajo ozke poklicne (panožne) usmeritve. Udeleženec usposabljanja za mladinske delavce bo pridobil potrebne kompetence in podporo pri prenosu primera prakse v lokalno okolje, ki mu lahko že nudi potencialno zaposlitev. S projektom želimo zaposlovalcem in drugi širši javnosti dokazati, da današnji mladi predstavljajo osnovo za razvoj družbe, pozitivne potrditve pa vodijo v višanje njihovega interesa za vključevanje v družbene procese na vseh nivojih. 


“Projekt Marš na(d) trg dela je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Published on: 15 September 2018
Posted by: admin