BOB

Zavod BOB že od l. 2007 bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, solidarnostne ekonomije in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo Bobovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno!

OSNOVNI CILJI DELA
– prispevek k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih, inovativno svetovanje in vodenje,
– razvijanje interesov, talentov, možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa (preventivno delovanje), razvijanje sposobnosti kritičnega in proaktivno usmerjenega mišljenja,
– prevzemanje aktivne vloge mladih pri sooblikovanju družbenega dogajanja,
– razgledanost in urjenje prožnosti mišljenja ter povečevanje možnosti za uspešno obvladovanje vsakdanjih življenjskih okoliščin,
– usposobljenost, krepitev kompetenc udeležencev, ključnih za samostojno oblikovanje življenjskih ciljev, pridobivanje funkcionalnega znanja in aktivno državljanstvo.

SI ŽELITE PODPRETI NAŠE DELOVANJE?
En izmed mnogih načinov je ureditev namenitve dela dohodnine nevladnim organizacijam.
Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko po novem do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. S spremembo zakonodaje je maksimalen možen prispevek 1 % in ne več 0,5 %.
Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ deset organizacij in s tem odstotek svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta en odstotek sicer v proračun.
Svoj del dohodnine lahko namenite tudi Zavodu Bob. Denar pridobljen iz deleža dohodnin bomo porabili v skladu z željami mladih, ki soustvarjajo naše programe. Pogosto gre za nakup opreme ali pa investicije v infrastrukturo, ki je iz drugih sredstev ne moremo zagotoviti.
Del dohodnine nam lahko namenite preko obrazca:

 

CILJNA SKUPINA in DELEŽNIKI
V splošnem so programi, ki jih izvajamo v Zavodu Bob, namenjeni zlasti mladim v starosti od 13 do 30 let in odraslim. Potrebam ciljne skupine sledimo z izborom metodologije neformalnega izobraževanja, pri kateri se mladi učijo z aktivnim sodelovanjem v aktivnostih in s ti. vrstniškim vplivanjem. Najpomembnejša značilnost je upoštevanje interesov in sposobnosti vsakega udeleženca ter možnost, da dejavnost s svojo participacijo v projektu sooblikuje (emancipacijsko in transformacijsko učenje, skupnost prakse). Na ta način so razmejitve mentor – udeleženec povsem zabrisane, vsebine pa so vezane na osebni angažma posameznikov. Vsi programi Zavoda Bob so za udeležence brezplačni.

 • Bobovec_ka smo nosilci projektnih aktivnosti in posamezniki, ki nudijo strokovno podporo pri izvajanju aktivnosti. Kaj pomeni biti Bobove_ka:
  • Bobove_ka samega sebe prepozna kot takega_o;
  • živi, uresničuje, načela, poslanstvo in vizijo Zavoda Bob;
  • soustvarja Bobovo skupnost;
  • je v delovanje Zavoda Bob vložil čas, energijo in delo, ki je zanj_o smiselen in ni prisilen in je samoizpolnjujoč.
 • Udeleženec_ ka:
  • je oseba, ki se enkratno/občasno/ponavljajoče udeleži aktivnosti (projektov, programov, dogodkov,…) Zavoda Bob;
  • v vlogi soorganizatorja ali soizvajalca aktivnosti, potrebuje podporo;
  • ni sodeloval_a pri snovanju, načrtovanju in pridobivanju financiranja projekta oz. programa.
 • Strokovna javnost: profesionalne skupine, ki delujejo na različnih področjih, povezane so v svoje organizacije in imajo svoje etične kodekse; posamezniki, ki izhajajo iz strokovnih okolij (odločevalci, relevantni za področja dela zavoda, mediji, predstavniki javnih in strokovnih inštitucij,…).
 • Splošna javnost.

 

REFERENCE

 • Imamo pomembne izkušnje pri delu z udeleženci iz ciljne skupine, sledimo njihovim potrebam in dilemam, dobro poznamo resurse, do katerih imajo dostop. Od leta 2007 se je v projekte/programe Zavoda vključilo več kot 15000 udeležencev, pretežno mladih iz ranljivih ciljnih skupin.
 • Vzpostavljamo pogoje za aktivno državljanstvo mladih, z mentorsko podporo mladinskih delavcev Zavoda Bob so bili mladi ključni deležnik pri oblikovanju Strategije MOL za Mlade 2016-2025, z mladimi smo načrtovali in izvedli številne projekte mladinske participacije, razvijamo projekte skupnostnega dela, od leta 2010 vsako leto organiziramo NEXTival (v prvih letih PUMstival), festival, ki daje glas mladim, saj temelji na interesih mladih in na njihovi aktivni udeležbi v vseh fazah projekta,  itd.
 • Imamo široko socialno mrežo – sodelujemo z organizacijami iz sektorja (mladinske, izobraževalne, kulturne NVO) in medsektorsko (realni sektor), z javnimi strokovnimi organizacijami (šole, fakultete, inštituti, kulturne ustanove), z oblikovalci politik (MOL, MIZŠ, ZRSZ) ter posamezniki, strokovnjaki na posameznih področjih.
 • Imamo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, v katerem smo prepoznavna organizacija pri razvoju uličnega dela v Ljubljani in širše – koordiniramo mrežo, v kateri je doslej delovalo 17 mladinskih organizacij iz vse Slovenije, s katerimi od leta 2017 z njimi načrtujemo in izvajamo največji dogodek uličnega dela, Streetstival, od leta 2018 predstavljamo slovenske organizacije v svetovni mreži uličnih delavcev Dynamo International, vodimo ulično delo s 50 uličnimi delavci ter tako neposredno na ulici dostopamo do mladih iz ciljne skupine, ki ni uradno klasificirana (NEETs).
 • Na področju neformalnega izobraževanja od leta 2008 bogatimo izkušnje:  razvili smo Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, doslej smo razvili in koordinirali pet projektov mednarodnih strateških partnerstev programa Erasmus+, v okviru katerih je bilo doslej objavljenih osem intelektualnih rezultatov, v treh smo partnerji, izvajamo programe neformalnega izobraževanja za mlade na področjih mladinskega dela, projektnega načrtovanja in realizacije projektov, razvoja kariere, avtonomnih zaposlitev na področju solidarnostnih ekonomij idr. in za strokovne delavce na področjih mladinskega dela, metodologij za delo z mladimi (ulično delo, gledališka pedagogika in gledališče zatiranih idr.) in aktivnega državljanstva.
Published on: 3 April 2014
Posted by: admin

FB: ZAVOD BOB

IG: zavodbob

YouTube: Zavod Bob