PYLE – Post-YU for Learning Emancipation

OBJAVLJAMO!

… delovne in nelektorirane verzije treh intelektualnih rezultatov*, ki so nastali v času projekta. Do konca meseca novembra 2019 bomo objavili tudi slovenske prevode ter lektorirana Nacionalna priporočila. Dostopno s klikom na ‘kartice’:

Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje


EN      

                SLO     

*Podpora Evropske komisije za pripravo teh publikacij ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

O PROJEKTU

PYLE, Post-YU za emancipacijo učenja, je projekt strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih, katerega namen je razviti nova orodja in modele za krepitev moči učečih se v Post-YU regiji in za spodbujanje avtonomnih zaposlitev mladih v zgodnji odraslosti. Projekt se je razvil iz strateškega partnerstva na področju mladine, v okviru katerega smo razvili Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve (PRiKAZ), namenjen podpori udeležencem pri razvoju in izvajanju projektnih idej, ki imajo potencial za avtonomno zaposlovanje.


V pričujočem strateškem partnerstvu smo vzpostavili sodelovanje med tremi partnerskimi organizacijami: Zavodom Bob iz Slovenije, Volonterskim centrom Istra s Hrvaške in CYA Krik iz Makedonije. Projekt je trajal 27 mesecev – od septembra 2017 do novembra 2019. Cilj partnerstva je izpostaviti pristope k učenju, ki v družbeno-kulturnem okolju partnerskih organizacij niso cenjeni, čeprav so prakse in raziskave pokazale dobre učinke na več ravneh. Ciljna skupina projekta PYLE so izobraževalci odraslih, ki delajo z mladimi v zgodnji odraslosti: mladinski delavci, socialni pedagogi, andragogi in pedagogi, psihologi, socialni delavci in drugi, ki se zanimajo za usposabljanje za delo z mladimi brezposelnimi. 

Naše izhodišče je visoka stopnja brezposelnosti mladih v zgodnji odraslosti (od 18 do 29 let) v državah partnerskih organizacij. V Sloveniji je ta 20%, na Hrvaškem 30%, v Makedoniji pa kar 45%. V času fleksibilizacije trga dela in negotovih zaposlitev med mladimi so mnogi med njimi izrinjeni na družbeno obrobje in ostanejo dolgotrajno brezposelni ali pa večni prekerni delavci.

Tako se bomo v projektnih aktivnostih osredotočili na naslednja področja:

1. Z namenom spodbujanja refleksije o današnjih pristopih k učenju, še posebej v izobraževanju odraslih, bomo izdali dve publikaciji: Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje in Nacionalna priporočila za izvajanje izobraževalnih programov za brezposelne mlade v zgodnji odraslosti.

2. Oblikovali in testirali bomo neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev za izvajanje programa PRiKAZ – zaradi ranljivosti končne ciljne skupine je mentorska podpora v tem programu bistvena. Aktivirali bomo brezposelne diplomante humanističnih študijev, da se vključijo v usposabljanje in/ali druge projektne aktivnosti v vseh fazah projekta.

3. Delovali bomo v smeri vzpostavljanja pogojev za izvajanje programa PRiKAZ in za izvajanje mentorskega usposabljanja v državah/regijah partnerskih organizacij (pogajanja z oblikovalci politik, raziskovanje možnosti za zagotavljanje sredstev, ozaveščanje pomembnih deležnikov).

Ohranjali in moderirali bazo za izmenjavo znanja, spletno platformo, kjer bomo objavljali prispeke: o zaposljivosti in zaposlovanju mladih v zgodnji odraslosti, zgodbe o uspehu in dobrih praksah, zakonodajne dokumente, analize in raziskave na področjih, ki jih obravnava projekt, ter novice iz projekta PYLE.

V zadnjih dveh mesecih projekta bomo organizirali tri dogodke za razširjanje rezultatov: septembra 2019 v Skopju, Makedonija, ter oktobra 2019 v Pulju, na Hrvaškem, ter v Ljubljani, Slovenija.

 

                 

         

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina objave je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”